Välj en sida
Sopharma Tabex – Green Box – 1,5 mg cytisin – 100 tabletter | REA-PRIS
Rea!

Sopharma Tabex – Green Box – 1,5 mg cytisin – 100 tabletter | REA-PRIS

24,99

Artikelnr: 5909990342518 Kategori:

Ytterligare information

Tillverkare

Sopharma

varumärke

Sopharma Tabex Polen

Belopp

100 tabletter

EAN

5909990342518

Var mycket försiktig när du köper Tabex Online från Amazon eller andra marknadsplatser, eftersom original Sopharma Tabex kan vara förfalskat och därför extremt farligt för din hälsa!

Köp Sopharma Tabex endast från Sopharma Tabex officiella webbplatser!

Vad Sopharma Tabex är och vad det används för

Sopharma Tabex är en behandling för nikotinberoende. Användningen av Sopharma Tabex gör att du gradvis kan minska kroppens beroende av nikotin och sluta röka utan symtom på nikotinabstinens. Det slutliga målet med att använda Sopharma Tabex är att permanent sluta använda nikotininnehållande produkter.

Vad du behöver veta innan du tar Sopharma Tabex

Ta inte Sopharma Tabex:

 • om du är allergisk mot cytisin eller något av övriga innehållsämnen (anges nedan)
 • om du har instabil angina
 • om du nyligen har haft en hjärtattack
 • om du har kliniskt signifikanta hjärtrytmproblem
 • om du nyligen har haft en stroke
 • under graviditet och amning.

Varningar och försiktighetsåtgärder:

Sopharma Tabex ska användas med försiktighet vid ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, arteriell hypertoni, feokromocytom, ateroskleros, mag- och duodenalsår, gastroesofageal refluxsjukdom, hypertyreos, diabetes mellitus, vissa former av schizofreni, njursvikt och lever.

På grund av begränsad erfarenhet rekommenderas det inte att använda Sopharma Tabex till äldre patienter (över 65 år).

Sopharma Tabex ska endast användas av personer med den allvarliga avsikten att sluta röka tobak. Om du tar Sopharma Tabex och fortsätter röka kan dina effekter förvärras oönskat nikotin.

Barn

På grund av begränsad erfarenhet rekommenderas inte Sopharma Tabex för användning till barn under 18 år.

Andra läkemedel och Sopharma Tabex

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller tar andra läkemedel nyligen, samt om mediciner som patienten planerar att ta.

Ta inte Sopharma Tabex tillsammans med läkemedel mot tuberkulos.

Graviditet och amning

Gravid och ammande, eller när det misstänks eller när kvinnan är gravid planerar att bli gravid, rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du tar Sopharma Tabex.

Sopharma Tabex är kontraindicerat under graviditet och amning.

Köra fordon och använda maskiner

Sopharma Tabex har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Sopharma Tabex innehåller laktos

En tablett Sopharma Tabex innehåller 28 mg laktos. Om tidigare angivits hos patienten har en intolerans mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar Sopharma Tabex.

Hur du använder Sopharma Tabex

Använd alltid Sopharma Tabex exakt enligt beskrivningen i bipacksedeln eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

En förpackning Sopharma Tabex (100 tabletter) räcker för en komplett behandling.

Behandlingstiden är 25 dagar.

Sopharma Tabex ska tas oralt med en tillräcklig mängd vatten enligt följande schema:

 • Från dag 1 till dag 3: 1 tablett varannan timme (6 tabletter)
 • Från dag 4 till dag 12: 1 tablett var 2,5 timme (5 tabletter)
 • Från dag 13 till dag 16: 1 tablett var 3:e timme (4 tabletter)
 • Från dag 17 till dag 20: 1 tablett var 5:e timme (3 tabletter)
 • Från dag 21 till dag 25: 1-2 tabletter om dagen (upp till 2 tabletter)

En rökare bör sluta röka helt, senast 5 dagar efter påbörjad behandling.

En person som slutar röka har aldrig råd att röka en enda cigarett. Hållbarheten hos det erhållna behandlingsresultatet beror på det.

Om behandlingseffekten är otillfredsställande bör behandlingen avbrytas och behandlingen återupptas efter 2 till 3 månader.

Om du tar mer Sopharma Tabex än du borde

Symtom på en överdos av Sopharma Tabex är karakteristiska för symtom på nikotinförgiftning.

Symtom på överdosering är: sjukdomskänsla, illamående, kräkningar, ökad hjärtfrekvens, fluktuerande blodtryck, andningsstörningar, synstörningar, kramper.

Om du bara upplever ett av dessa symtom eller ett symtom som inte finns med i denna bipacksedel, sluta ta Sopharma Tabex och kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Om du har glömt att ta Sopharma Tabex

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Sopharma Tabex

Om du har ytterligare frågor om användningen av Sopharma Tabex, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Möjliga biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Sopharma Tabex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vanligtvis milda till måttliga biverkningar såsom gastrointestinala symtom (torr mun, buksmärtor, illamående, kräkningar, smakförändringar, förstoppning, diarré, flatulens, sveda i tungan, halsbränna, överdriven salivutsöndring), ökad aptit med viktökning och irritabilitet. Dessutom kan det finnas ökad trötthet, sjukdomskänsla, trötthet, rinnande ögon, snabb eller långsam puls, högt blodtryck, huvudvärk och yrsel, sömnstörningar (sömnlöshet, sömnighet, dåsighet, konstiga drömmar, mardrömmar), humörförändringar, ångest, koncentrationssvårigheter, minskad libido, andnöd, ökad upphostning, muskelsmärta, utslag, ökad svettning, minskad hudelasticitet, ökad aktivitet av leverenzymer.

Dessa biverkningar uppstår huvudsakligen i början av behandlingen och försvinner när behandlingen fortsätter. De kan också orsakas av att du slutar röka (abstinensbesvär) och att du inte tar Sopharma Tabex.

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal, inklusive eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Hur Sopharma Tabex ska förvaras

Förvaras under 25 ° C. Förvaras i originalförpackningen för ändamålet skydd mot fukt. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används inte efter utgångsdatumet som anges på förpackningen. Tidsfristens giltighet avser den sista dagen i den månaden.

Paketets innehåll och annan information

Vad Sopharma Tabex innehåller

 • Den aktiva substansen är cytisin. En filmdragerad tablett innehåller 1,5 mg cytisin.
 • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, talk, magnesiumstearat. Skalets sammansättning (Opadry II): polyvinylalkohol, titandioxid, macrogol 3350, talk, gul järnoxid, röd järnoxid, svart järnoxid.

Ytterligare information

Tillverkare

Sopharma

varumärke

Sopharma Tabex Polen

Belopp

100 tabletter

EAN

5909990342518

Sopharma Tabex – Green Box – 1,5 mg cytisin – 100 tabletter | REA-PRIS

24,99

Var mycket försiktig när du köper Tabex Online från Amazon eller andra marknadsplatser, eftersom original Sopharma Tabex kan vara förfalskat och därför extremt farligt för din hälsa!

Köp Sopharma Tabex endast från Sopharma Tabex officiella webbplatser!

sv_SESvenska