Sopharma Tabex
Sopharma Tabex

IS FOR SALE

This domain name (or website with content) is available for sale by its owner.

Any offer you submit is binding for 7 days.

If you require futher information contact us.

MAKE AN OFFER

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Kushtet e përgjithshme

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushte dhe Kushte përpara se të vazhdoni të përdorni këtë faqe.

PREZANTIMI

Këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme rregullojnë marrëdhëniet ndërmjet furnizuesit “Sopharma Tabex” dhe konsumatorëve, blerës të mallrave, të cilat ofrohen në faqen “sopharmatabex.com”, nëpërmjet një kontrate në distancë të lidhur ndërmjet palëve. Blerja nga faqja mund të bëhet si përdorues i paregjistruar, ose pas regjistrimit dhe krijimit të një profili përdoruesi. Çdo përdorues plotëson një formular regjistrimi në të cilin duhet të tregojë të dhëna të sakta dhe të sakta, përfshirë. detajet e dorëzimit, telefoni, emaili, etj. Përdoruesi deklaron se i njeh dhe i pranon këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme duke kontrolluar kutinë "Unë pajtohem me Kushtet e Përgjithshme" në formularin e regjistrimit.

Përdorimi i shërbimeve në faqen “sopharmatabex.com” mund të jetë vetëm për qëllime personale/jokomerciale.

“Sopharma Tabex” nuk garanton dhe nuk është i detyruar të sigurojë funksionimin e faqes pa ndërprerje ose pa gabime, si dhe nuk garanton aktivitetin e vazhdueshëm të të gjitha funksionaliteteve të faqes.

“Sopharma Tabex” rezervon të drejtën të ndryshojë çmimet pa njoftuar klientët e saj, si dhe të korrigjojë gabimet/pasaktësitë në informacionin e produktit. Gabimet tipografike, ndryshimet në vizualizimin e ngjyrave, si dhe ndryshimet në dizajnin e produktit janë të mundshme.

PËRGJEGJËSIA

"Sopharma Tabex" përpiqet të ruajë në faqe informacion të vërtetë, të saktë dhe të përditësuar në lidhje me produktet e ofruara. “Sopharma Tabex” respekton rreptësisht legjislacionin evropian, por nuk mund të garantojë saktësinë dhe plotësinë e informacionit të dhënë në faqe. “Sopharma Tabex” nuk përjashton mundësinë e gabimeve, pasaktësive apo lëshimeve për shkak të faktorëve teknikë apo njerëzorë dhe nuk mban përgjegjësi në këtë drejtim. “Sopharma Tabex” nuk mban përgjegjësi për asnjë pasojë dhe/ose dëmtim të shkaktuar ose të lidhur në asnjë mënyrë me aksesin në faqe, si dhe me mundësinë/pamundësinë e përdorimit të tij, përfshirë. dhe informacionin e publikuar aty. Në rast se faqja përmban ndonjë lidhje me faqet e palëve të treta, "Sopharma Tabex" nuk është përgjegjëse për informacionin që përmban, si dhe për mbrojtjen e informacionit personal dhe sigurinë e faqeve të tilla.

MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Informacioni është i disponueshëm në faqen tonë Politika e privatësisë.

ÇMIMET DHE MËNYRAT E PAGESËS

Të gjitha çmimet e produkteve të ofruara në “sopharmatabex.com” janë përfundimtare, shpallen në EUR dhe përfshijnë tatimin mbi vlerën e shtuar/TVSH-në, si dhe të gjitha taksat, tarifat, etj. sipas legjislacionit aktual. Çmimet e shpallura nuk përfshijnë kostot e dorëzimit, të cilat përcaktohen shtesë.

Pagesa për produktet e porositura mund të bëhet me kartë krediti ose debiti ose mënyra lokale pagese të ofruara në faqen e arkës.

DERGIMI DHE DORGIMI

Informacioni është i disponueshëm në faqen tonë Transport & Dorëzim faqe.

E DREJTA E AUTORIT

Përmbajtja e kësaj faqeje, përfshirë. por jo vetëm logot, grafika ose mbishkrimet, markat tregtare, fotografitë, etj. është në pronësi të “Sopharma Tabex” dhe/ose partnerëve/furnizuesve të saj dhe i nënshtrohet mbrojtjes nga ligji në fuqi, duke përfshirë të drejtat e markës tregtare, të drejtat e autorit, të drejtat e pronësisë intelektuale, etj.

Ndalohet kopjimi, riprodhimi, modifikimi në çdo formë dhe shpërndarja e materialeve të shfaqura në faqe. Çdo përdorim i paautorizuar i përmbajtjes do të konsiderohet shkelje e Ligjit për të Drejtat e Autorit dhe të Drejtave të Përafërta dhe ligjeve të tjera në fuqi. Përdorimi i çdo materiali nga “sopharmatabex.com” lejohet vetëm për përdorim personal dhe pa qëllime komerciale.

TË DREJTAT DHE DETYRIMET E PALËVE GJATË SHITJES SË DISTANCËS

“Sopharma Tabex” pranon porosi 24 orë në 7 ditë në javë. Porositë bëhen përmes faqes “sopharmatabex.com” pasi të keni shtuar produktet e përzgjedhura në karrocë. Për të përfunduar porosinë, kërkohet pëlqimi për këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme.

"Sopharma Tabex" ka të drejtë të mos dorëzojë një pjesë ose të gjitha produktet e porositura, si dhe të vonojë dorëzimin, për arsye të ndryshme objektive, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, për shkak të varfërimit të stoqeve, adresën e gabuar/jo të plotë të dërgesës ose klientin. telefon kontakti, në rast të shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme ose situatës epidemike të emergjencës etj., për të cilën njofton përdoruesin me komunikim me telefon ose e-mail.

“Sopharma Tabex” nuk garanton disponueshmërinë e mallrave në momentin e përfundimit të porosisë. Përgjegjësia e vetme e “Sopharma Tabex” në këtë rast është të kthejë shumën e parapaguar për produktin(ët) specifik, nëse ka.

“Sopharma Tabex” merr përsipër të sigurojë kushte për paketimin, transportin dhe dërgimin e duhur të produkteve, në mënyrë që të ruhen cilësitë dhe efikasiteti i tyre.

Në lidhje me produktet e ofruara, ekziston një garanci ligjore për pajtueshmërinë e mallit me kontratën e shitjes.

Klienti ka të drejtë të kthejë një produkt me shpenzimet e tij, brenda 14 ditëve nga marrja e tij, nëse ndryshon mendje për ndonjë arsye, me kusht që produkti të mos ketë gjurmë përdorimi dhe të jetë në paketimin e tij origjinal të pahapur.

Me plotësimin e kushteve për kthim, pas pranimit të produktit “Sopharma Tabex” është i obliguar t'i kthejë konsumatorit para. Rimbursimet do të bëhen duke përdorur të njëjtat mjete pagese të përdorura nga konsumatori në transaksionin fillestar.

E DREJTA E REFUZIMIT

Klienti ka të drejtë të refuzojë një produkt dhe ta kthejë atë me shpenzimet e tij, brenda 14 ditëve nga marrja e tij. Për të ushtruar të drejtën e tij të tërheqjes, konsumatori duhet të njoftojë “Sopharma Tabex” për vendimin e tij për tërheqje nga kontrata përpara skadimit të afatit 14-ditor.

Në të gjitha rastet e refuzimit, konsumatori duhet t'i kthejë produktet me shpenzimet e tij pa vonesë të panevojshme dhe jo më vonë se 14 ditë nga data në të cilën ka njoftuar “Sopharma Tabex” për vendimin e saj për t'u tërhequr nga kontrata. Afati konsiderohet i përmbushur nëse konsumatori i kthen produktet para skadimit të afatit 14-ditor. Kur konsumatori ka ushtruar të drejtën e tij për t'u tërhequr nga kontrata në distancë, “Sopharma Tabex” rimburson të gjitha shumat e marra nga konsumatori, përfshirë kostot e dërgesës, pa vonesë të panevojshme dhe jo më vonë se 14 ditë nga data në të cilën është vënë në dijeni vendimi i konsumatorit. të tërhiqen nga kontrata. Rimbursimet do të bëhen duke përdorur të njëjtat mjete pagese të përdorura nga konsumatori në transaksionin fillestar.

Në rast refuzimi, malli duhet të kthehet në paketimin origjinal të ruajtur, me integritet të paprekur, të papërdorur dhe me pajisje të plota, nëse ka. Në rast të mosplotësimit të këtyre kushteve, ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë të pranojmë mallrat e kthyera dhe të mos rimbursojmë.

HYRJA NË FUQI DHE NDRYSHIMET NË KUSHTET E PËRGJITHSHME:

Këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme hyjnë në fuqi më 25.08.2022 dhe janë të detyrueshme për të gjithë klientët e “Sopharma Tabex”. Nëse nuk i pranoni këto Kushte dhe Kushte, nuk duhet të vazhdoni të përdorni këtë faqe për të bërë blerje prej saj.

"Sopharma Tabex" mund të ndryshojë dhe plotësojë këto Kushte dhe Kushte të Përgjithshme në çdo kohë. Ndryshimet hyjnë në fuqi nga publikimi i tyre në “sopharmatabex.com” dhe bëhen të detyrueshme për të gjithë përdoruesit e faqes që nga momenti i publikimit të tyre.

Nëse nuk gjeni informacionin që ju nevojitet në sit, mund t'i dërgoni pyetjet tuaja përmes faqes sonë Na kontaktoni faqe.

sqShqip