Sopharma Tabex
Sopharma Tabex

JE NA PREDAJ

Tento názov domény (alebo webová stránka s obsahom) je k dispozícii na predaj jej vlastníkom.

Akákoľvek ponuka, ktorú odošlete, je záväzná 7 dní.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás.

PONÚKNUŤ

Ak chcete vyplniť tento formulár, povoľte vo svojom prehliadači JavaScript.
Všeobecné podmienky

Pred ďalším používaním tejto stránky si pozorne prečítajte tieto Podmienky.

ÚVOD

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi dodávateľom „Sopharma Tabex“ a spotrebiteľmi, kupujúcimi tovaru, ktorý je ponúkaný na stránke „sopharmatabex.com“, prostredníctvom zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami na diaľku. Nákup na stránke je možné uskutočniť ako neregistrovaný užívateľ, alebo po registrácii a vytvorení užívateľského profilu. Každý užívateľ vyplní registračný formulár, v ktorom musí uviesť správne a presné údaje, vr. dodacie údaje, telefón, email a pod. Používateľ prehlasuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje ich zaškrtnutím políčka „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami“ v registračnom formulári.

Používanie služieb na stránke “sopharmatabex.com” môže byť len na osobné/nekomerčné účely.

“Sopharma Tabex” nezaručuje a nie je povinná zabezpečiť prevádzku stránky bez prerušenia alebo bez chýb, ako aj nezaručuje nepretržitú činnosť všetkých funkcionalít stránky.

“Sopharma Tabex” si vyhradzuje právo na zmenu cien bez upozornenia svojich zákazníkov, ako aj na opravu chýb/nepresností v informáciách o produkte. Možné sú tlačové chyby, rozdiely vo farebnej vizualizácii, ako aj zmeny v dizajne produktu.

ZODPOVEDNOSŤ

“Sopharma Tabex” sa snaží udržiavať na stránke pravdivé, presné a aktuálne informácie o ponúkaných produktoch. „Sopharma Tabex“ prísne dodržiava európsku legislatívu, ale nemôže zaručiť presnosť a úplnosť informácií poskytovaných na stránke. „Sopharma Tabex“ nevylučuje možnosť chýb, nepresností alebo opomenutí spôsobených technickými alebo ľudskými faktormi a nenesie v tomto smere žiadnu zodpovednosť. “Sopharma Tabex” nezodpovedá za žiadne následky a/alebo škody spôsobené alebo akýmkoľvek spôsobom súvisiace s prístupom na stránku, ako aj s možnosťou/nemožnosťou jej používania, vr. a informácie v ňom uverejnené. V prípade, že stránka obsahuje akékoľvek odkazy na stránky tretích strán, „Sopharma Tabex“ nezodpovedá za informácie na nej obsiahnuté, ako aj za ochranu osobných údajov a bezpečnosť takýchto stránok.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie sú dostupné v našom Zásady ochrany osobných údajov.

CENY A SPÔSOB PLATBY

Všetky ceny produktov ponúkaných na „sopharmatabex.com“ sú konečné, sú uvádzané v EUR a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty/DPH, ako aj všetky ostatné dane, poplatky a pod. podľa platnej legislatívy. Vyhlásené ceny nezahŕňajú náklady na doručenie, ktoré sú stanovené dodatočne.

Platbu za objednané produkty je možné uskutočniť kreditnou alebo debetnou kartou alebo miestnymi platobnými metódami ponúkanými na stránke pokladne.

DOPRAVA A DORUČENIE

Informácie sú dostupné na našom Doprava a doručenie stránku.

AUTORSKÉ PRÁVA

Obsah tejto stránky, vr. ale nielen logá, grafiku alebo nápisy, ochranné známky, fotografie atď. vlastní „Sopharma Tabex“ a/alebo jej partneri/dodávatelia a podlieha ochrane podľa platných zákonov, vrátane práv k ochranným známkam, autorských práv, práv duševného vlastníctva atď.

Kopírovanie, reprodukcia, úprava v akejkoľvek forme a distribúcia materiálov zobrazených na stránke je zakázaná. Akékoľvek neoprávnené použitie obsahu sa bude považovať za porušenie zákona o autorských právach a súvisiacich právach a iných platných zákonov. Používanie akýchkoľvek materiálov z „sopharmatabex.com“ je povolené len na osobné použitie a bez komerčného účelu.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN PRI PREDAJI NA DIAĽKU

“Sopharma Tabex” prijíma objednávky 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Objednávky sa zadávajú cez stránku “sopharmatabex.com” po pridaní vybraných produktov do košíka. Pre dokončenie objednávky je potrebný súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

„Sopharma Tabex“ má právo nedoručiť časť alebo všetky objednané produkty, ako aj odložiť dodanie z rôznych objektívnych dôvodov, okrem iného z dôvodu vyčerpania zásob, nesprávnej/neúplnej dodacej adresy alebo zákazníka. kontaktný telefón, v prípade vyhláseného núdzového stavu alebo mimoriadnej epidemickej situácie a pod., na čo upozorní užívateľa komunikáciou telefonicky alebo e-mailom.

“Sopharma Tabex” nezaručuje dostupnosť tovaru v čase dokončenia objednávky. Jedinou zodpovednosťou „Sopharma Tabex“ je v tomto prípade vrátiť predplatenú sumu za konkrétny produkt (produkty), ak existuje.

“Sopharma Tabex” sa zaväzuje zabezpečiť podmienky pre správne balenie, prepravu a dodanie produktov tak, aby boli zachované ich kvality a účinnosť.

Pri ponúkaných produktoch platí zákonná záruka na súlad tovaru s kúpnou zmluvou.

Zákazník má právo vrátiť výrobok na svoje náklady do 14 dní od prevzatia, ak si to z akéhokoľvek dôvodu rozmyslí, za predpokladu, že výrobok nenesie stopy používania a je v pôvodnom neotvorenom obale.

Pri splnení podmienok pre vrátenie, po obdržaní produktu “Sopharma Tabex” je povinný vrátiť zákazníkovi peniaze. Vrátenie peňazí sa uskutoční rovnakým platobným prostriedkom, aký použil spotrebiteľ pri počiatočnej transakcii.

PRÁVO NA ODMIETNUTIE

Zákazník má právo odmietnuť produkt a vrátiť ho na svoje náklady do 14 dní od prevzatia. Aby mohol spotrebiteľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musí svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy oznámiť „Sopharma Tabex“ pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Vo všetkých prípadoch odmietnutia musí spotrebiteľ vrátiť výrobky na vlastné náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy oznámil „Sopharma Tabex“ svoje rozhodnutie o odstúpení od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ vráti produkty pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Keď spotrebiteľ využije svoje právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku, Sopharma Tabex vráti spotrebiteľovi všetky prijaté sumy vrátane nákladov na doručenie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol spotrebiteľ informovaný o rozhodnutí. na odstúpenie od zmluvy. Vrátenie peňazí sa uskutoční rovnakým platobným prostriedkom, aký použil spotrebiteľ pri počiatočnej transakcii.

V prípade odmietnutia musí byť tovar vrátený v zachovalom pôvodnom obale, neporušený, nepoužitý a s prípadným kompletným vybavením. V prípade nesplnenia týchto podmienok si vyhradzujeme právo odmietnuť prevziať vrátený tovar a nevrátiť peniaze.

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI A ZMENY VO VŠEOBECNÝCH PODMIENKACH:

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 25.08.2022 a sú záväzné pre všetkých zákazníkov “Sopharma Tabex”. Ak neprijmete tieto zmluvné podmienky, nemali by ste pokračovať v používaní tejto stránky na nákupy na nej.

„Sopharma Tabex“ môže tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a doplniť. Zmeny nadobúdajú účinnosť od ich zverejnenia na „sopharmatabex.com“ a stávajú sa povinnými pre všetkých používateľov stránky od momentu ich zverejnenia.

Ak na stránke nenájdete potrebné informácie, môžete svoje otázky poslať prostredníctvom našej stránky Kontaktuj nás stránku.

sk_SKSlovenčina