Sopharma Tabex

Algemene voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden aandachtig door voordat u deze site verder gebruikt.

INVOERING

Deze Algemene Voorwaarden regelen de relatie tussen de leverancier “Sopharma Tabex” en consumenten, kopers van goederen, die worden aangeboden op de site “sopharmatabex.com”, via een tussen partijen gesloten overeenkomst op afstand. Aankopen op de site kunnen worden gedaan als niet-geregistreerde gebruiker, of na registratie en het aanmaken van een gebruikersprofiel. Elke gebruiker vult een registratieformulier in waarin hij correcte en nauwkeurige gegevens moet vermelden, incl. leveringsgegevens, telefoon, e-mail, enz. De gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en deze te aanvaarden door op het registratieformulier het vakje “Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden” aan te vinken.

Het gebruik van de diensten op de site “sopharmatabex.com” mag uitsluitend voor persoonlijke/niet-commerciële doeleinden zijn.

“Sopharma Tabex” garandeert niet en is niet verplicht om de werking van de site zonder onderbreking of zonder fouten te garanderen, en garandeert ook niet de voortdurende activiteit van alle functionaliteiten van de site.

“Sopharma Tabex” behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen zonder zijn klanten hiervan op de hoogte te stellen, en om fouten/onnauwkeurigheden in productinformatie te corrigeren. Typografische fouten, verschillen in kleurvisualisatie en veranderingen in het productontwerp zijn mogelijk.

VERANTWOORDELIJKHEID

“Sopharma Tabex” streeft ernaar om op de site waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en actuele informatie over de aangeboden producten bij te houden. “Sopharma Tabex” leeft de Europese wetgeving strikt na, maar kan de juistheid en volledigheid van de op de site verstrekte informatie niet garanderen. “Sopharma Tabex” sluit de mogelijkheid van fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen als gevolg van technische of menselijke factoren niet uit en is in dit opzicht niet verantwoordelijk. “Sopharma Tabex” is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen en/of schade veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdend met de toegang tot de site, evenals met de mogelijkheid/onmogelijkheid van het gebruik ervan, incl. en de daarin gepubliceerde informatie. Indien de site links naar sites van derden bevat, is “Sopharma Tabex” niet verantwoordelijk voor de informatie die daarin is opgenomen, noch voor de bescherming van persoonlijke informatie en de veiligheid van dergelijke sites.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De informatie is beschikbaar in onze Privacybeleid.

PRIJZEN EN BETALINGSWIJZE

Alle prijzen van de producten die worden aangeboden op “sopharmatabex.com” zijn definitief, worden aangekondigd in EUR en zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde/btw, evenals alle andere belastingen, vergoedingen, enz. volgens de huidige wetgeving. De aangekondigde prijzen zijn exclusief bezorgkosten, deze worden aanvullend bepaald.

Betaling voor bestelde producten kan worden gedaan met een creditcard of bankpas of met lokale betaalmethoden die worden aangeboden op de afrekenpagina.

VERZENDING EN BEZORGING

De informatie is beschikbaar op onze verzending en bezorging bladzijde.

AUTEURSRECHTEN

De inhoud van deze site, incl. maar niet alleen logo's, afbeeldingen of opschriften, handelsmerken, foto's, enz. zijn eigendom van “Sopharma Tabex” en/of haar partners/leveranciers en zijn onderworpen aan bescherming door toepasselijk recht, inclusief handelsmerkrechten, auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten, enz.

Het kopiëren, reproduceren, wijzigen in welke vorm dan ook en verspreiden van de materialen die op de site worden weergegeven, is verboden. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud wordt beschouwd als een overtreding van de Copyright and Related Rights Act en andere toepasselijke wetten. Het gebruik van materialen van “sopharmatabex.com” is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik en zonder commerciële doeleinden.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN BIJ VERKOOP OP AFSTAND

“Sopharma Tabex” accepteert bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bestellingen worden geplaatst via de site “sopharmatabex.com” nadat de geselecteerde producten aan de winkelwagen zijn toegevoegd. Om de bestelling af te ronden is akkoordverklaring met deze Algemene Voorwaarden vereist.

“Sopharma Tabex” heeft het recht om een deel of het geheel van de bestelde producten niet te leveren, evenals de levering uit te stellen, om verschillende objectieve redenen, waaronder, maar niet beperkt tot, uitputting van de voorraden, verkeerd/onvolledig afleveradres of klantgegevens. contacttelefoon, in geval van een uitgeroepen noodtoestand of een epidemische noodsituatie, enz., waarvoor de gebruiker via telefoon of e-mail op de hoogte wordt gesteld.

“Sopharma Tabex” garandeert niet de beschikbaarheid van de goederen op het moment van voltooiing van de bestelling. De enige verantwoordelijkheid van “Sopharma Tabex” in dit geval is het terugbetalen van het vooruitbetaalde bedrag voor het/de specifieke product(en), indien aanwezig.

“Sopharma Tabex” verbindt zich ertoe voorwaarden te scheppen voor een goede verpakking, transport en levering van de producten, zodat hun kwaliteiten en efficiëntie behouden blijven.

Met betrekking tot de aangeboden producten bestaat er een wettelijke garantie voor overeenstemming van de goederen met de verkoopovereenkomst.

De klant heeft het recht om een product op zijn kosten te retourneren, binnen 14 dagen na ontvangst, als hij om welke reden dan ook van gedachten verandert, op voorwaarde dat het product geen gebruikssporen vertoont en zich in de originele, ongeopende verpakking bevindt.

Bij vervulling van de retourvoorwaarden, na ontvangst van het product, is “Sopharma Tabex” verplicht om de klant terug te betalen. Terugbetalingen vinden plaats met hetzelfde betaalmiddel dat de consument bij de initiële transactie heeft gebruikt.

RECHT VAN WEIGERING

De klant heeft het recht een product te weigeren en op zijn kosten te retourneren, binnen 14 dagen na ontvangst. Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument “Sopharma Tabex” vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

In alle gevallen van weigering moet de consument de producten op eigen kosten zonder onnodige vertraging en uiterlijk 14 dagen na de datum waarop hij “Sopharma Tabex” op de hoogte heeft gesteld van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, retourneren. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als de consument de producten vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. Wanneer de consument gebruik heeft gemaakt van zijn recht om de overeenkomst op afstand te herroepen, restitueert “Sopharma Tabex” alle door de consument ontvangen bedragen, inclusief leveringskosten, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop de consument op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de consument. om zich terug te trekken uit het contract. Terugbetalingen vinden plaats met hetzelfde betaalmiddel dat de consument bij de initiële transactie heeft gebruikt.

In geval van weigering moeten de goederen worden geretourneerd in de bewaarde originele verpakking, met intacte integriteit, ongebruikt en met eventuele volledige uitrusting. In geval van niet-naleving van deze voorwaarden behouden wij ons het recht voor om de retourzending te weigeren en niet tot terugbetaling over te gaan.

INWERKINGTREDING EN WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN:

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 25.08.2022 en zijn verplicht voor alle klanten van “Sopharma Tabex”. Als u deze Algemene Voorwaarden niet accepteert, mag u deze site niet blijven gebruiken om er aankopen te doen.

“Sopharma Tabex” kan deze Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen en aanvullen. De wijzigingen worden van kracht vanaf hun publicatie op “sopharmatabex.com” en worden verplicht voor alle gebruikers van de site vanaf het moment van publicatie.

Als u de informatie die u nodig heeft niet op de site vindt, kunt u uw vragen stellen via onze Neem contact met ons op bladzijde.

nl_NLNederlands